បដាទំព័រ
  • ការបង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Belon Machinery
  • HY Bevel Gears និង Hypoid Gear (M0.5-M30)
  • ប្រអប់លេខ និងប្រអប់លេខស៊ីឡាំង MH (M1-M30)
  • ប្រអប់លេខរាងស៊ីឡាំងតូច XS (M0.3-M3)
  • HB Big Cylindrial Gears និង Bevel Gears (M3-M45)