បដាទំព័រ
  • Miter Gear Set ជាមួយនឹងសមាមាត្រ 1: 1

    Miter Gear Set ជាមួយនឹងសមាមាត្រ 1: 1

    Miter gear គឺជាប្រភេទពិសេសនៃប្រអប់លេខ bevel ដែល shafts ប្រសព្វគ្នានៅមុំ 90° ហើយសមាមាត្រ gear គឺ 1:1 .វាត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនៃការបង្វិល shaft ដោយគ្មានការផ្លាស់ប្តូរល្បឿន។