បដាទំព័រ
  • Straight Bevel Gear ដែលប្រើក្នុងឧបករណ៍ Differential Gear

    Straight Bevel Gear ដែលប្រើក្នុងឧបករណ៍ Differential Gear

    ឧបករណ៍ bevel ត្រង់ដែលប្រើនៅក្នុងអង្គភាពប្រអប់លេខឌីផេរ៉ង់ស្យែលសម្រាប់ត្រាក់ទ័រ យន្តការបញ្ជូនប្រអប់ហ្គែរខាងក្រោយនៃប្រអប់លេខត្រាក់ទ័រ យន្តការនេះរួមមានចង្កឹះលេខដ្រាយខាងក្រោយ និងអ័ក្សស្ពឺខាងក្រោយដែលត្រូវបានរៀបចំកាត់កែងទៅនឹងអ័ក្សដ្រាយកង់ខាងក្រោយ។ .ប្រអប់លេខ bevel, shaft gear output ខាងក្រោយគឺត្រូវបានផ្តល់ជាមួយ bevel gear gear ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង gear bevel drive ហើយ gear shifting is sleeved on the rear drive drive bevel gear shaft through a spline, characterized in that bevel gear gear and ការបើកបរខាងក្រោយ ប្រអប់លេខ bevel ត្រូវបានបង្កើតឡើងជារចនាសម្ព័ន្ធអាំងតេក្រាល។វាមិនត្រឹមតែអាចបំពេញតាមតម្រូវការនៃភាពរឹងនៃការបញ្ជូនថាមពលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏មានមុខងារបន្ថយល្បឿនផងដែរ ដូច្នេះប្រអប់លេខតូចដែលកំណត់នៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនទិន្នផលខាងក្រោយនៃត្រាក់ទ័រប្រពៃណីអាចត្រូវបានលុបចោល ហើយតម្លៃផលិតកម្មអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ។